U skladu sa članom 3. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu nagrade za naučnoistraživački rad „Mehmed Mejlija Guranija“ Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu nagrade „Mehmed Mejlija Guranija“

I      Objavljuje se Javni konkurs za dodjelu nagrade „Mehmed Mejlija Guranija“.

II     Nagrada se dodjeljuje jednom pojedincu zaslužnom za promociju i kvalitetan naučnoistraživački rad iz naučnih oblasti Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

III   Cilj nagrade je promocija naučnoistraživačkog rada i islamske tradicije Bošnjaka.

IV   Nagrada se dodjeljuje u okviru manifestacije „Dani islamske tradicije Bošnjaka“.

V   Uz pisani prijedlog, predlagači obavezno dostavljaju:

  1. Ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagača;
  2. Ime i prezime, adresu i kontakt telefon/mobitel predloženog pojedinca;
  3. Obrazloženje prijedloga za dodjelu nagrade;
  4. Biografiju sa bibliografijom predloženog pojedinca.

VI    Rok za dostavu prijedloga je 15. 9. 2023. godine.

VII     Prijedlozi se šalju putem pošte na adresu: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za dodjelu nagrade ‘Mehmed Mejlija Guranija’“.

Datum objave: 21. 8. 2023. godine