JAVNI POZIV 

za dostavljanje prijava za učešće na naučnoj konferenciji

 

Medžlis Islamske zajednice Tešanj u saradnji sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka, Vakufskom direkcijom i Muftijstvom zeničkim objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za učešće na naučnoj konferenciji Islamska zajednica u Tešnju (1884-2024): ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufi, ulema koja će biti organizirana u povodu obilježavanja 140. godišnjice Islamske zajednice u Tešnju.

 

Prijave za naučnu konferenciju otvorene su za sve naučnike i istraživače koji mogu doprinijeti rasvjetljavanju bogate povijesti Islamske zajednice u Tešnju.

Aplikantima/icama se sugeriše da teme budu usmjerene prema sljedećim oblastima:

 1. Vakufske i vjersko-prosvjetne ustanove u Tešnju za vrijeme Osmanske države
  • Prva džamija i prvi džemat u Tešnju
  • Džamije u Tešnju do 1878. godine
  • Sibjan-mektebi u Tešnju do austrougarske okupacije
  • Medresa u Tešnju do 1878. godine
  • Vakufi Tešnja do 1878. godine
  • Ulema Tešnja do 1878. godine

 

 1. Islamska zajednica u Tešnju tokom austro-ugarske uprave do kraja Prvog svjetskog rata
  • Moderno ustrojstvo IZ u Tešnju
  • Uspostava i rad Vakufske komisije i kasnije Vakufskog povjerenstva u Tešnju
  • Medresa, sibjan-mektebi, mektebi-ibtidaije i islamska vjeronauka u Tešnju
  • Stanje vakufa u Tešnju u vrijeme austrougarske uprave
  • Bošnjačka muslimanska društva u Tešnju
  • Ilmija i ulema u Tešnju i njen spisateljski rad
  • Islamska zajednica u Tešnju u medijima austro-ugarskog perioda

 

 1. Islamska zajednica u Tešnju od kraja Prvog do kraja Drugog svjetskog rata
  • Uspostava imamata u Tešnju
  • Vjersko-prosvjetne ustanove
  • Vakufi (Vakuf Gazi Husrev-bega u Tešnju)
  • Rad „El-Hidaje“ ili drugog udruženja imama-matičara, šerijatskih sudaca i sl. u Tešnju
  • Pisana riječ tešanjskih alima između dva svjetska rata
  • Imami i službenici Islamske zajednice u NOB-u
  • Vjerski život Bošnjaka muslimana u Tešnju tokom Drugog svjetskog rata

 

 1. Islamska zajednica u Tešnju od kraja Drugog svjetskog rata do 1990.
  • Formiranje Odbora IZ Tešanj, uspostava vjersko-prosvjetne službe
  • Vakufi u Tešnju, oduzimanje vakufa, nacionalizacija vakufske imovine, uvođenje članarine
  • Mektebi u Tešnju, prestanak vjerske pouke u mektebima i ponovno uspostavljanje mektepske nastave u džamijama ili mesdžidima
  • Ramazan u Tešnju, teravih-imami, softe, prikupljanje zekata i sadekatul-fitra
  • Ilmija u Tešnju

 

 1. Islamska zajednica u Tešnju od 1990. do danas
  • Formiranje Medžlisa IZ Tešanj
  • Imami i službenici Islamske zajednice u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu
  • Vjerski život Bošnjaka muslimana u Tešnju tokom Agresije
  • Uništavanje vjersko-prosvjetnih objekata i vakufske imovine u Tešnju
  • Obnova porušenih islamskih vjerskih i vakufskih objekata u Tešnju
  • Struktura MIZ Tešanj: Vjersko-prosvjetna služba, administrativno-pravna služba, džemati, imami
  • Vjersko-prosvjetni rad u Tešnju od 1990. do danas
  • Specifičnost vjersko-prosvjetnog života u Tešnju (zekat i sadekatul-fitr, Preporod, broj hadžija i druge specifičnosti)
  • Islamska zajednica u Tešnju i vjerski život na području Medžlisa Tešanj u bosanskohercegovačkim medijima.

 

 

Prijava treba sadržavati:

 • Ime i prezime aplikanta/ice, njegovo/njeno zvanje i naziv institucije na kojoj djeluje
 • Naslov rada
 • Sažetak (do 300 riječi)
 • Kraću biografiju (do 200 riječi u trećem licu)
 • Aktivnu email adresu

 

Prijave na bosanskom jeziku dostaviti do ponedjeljka 1. jula 2024. godine na e-mail: info@iitb.ba.

 

Na prijave će se odgovoriti do ponedjeljka 15. jula 2024. godine. Aplikanti/ice čiji radovi budu prihvaćeni obavezuju se da će dostaviti konačnu verziju teksta do 10. decembra 2024. godine kako bi isti mogao biti uključen u zbornik s naučnog skupa.

Radni jezik naučne konferencije je bosanski jezik.

 

Za sve eventualne nejasnoće molimo Vas da nam se javite na e-mail: info@iitb.ba.

Više OVDJE.