Na osnovu čl. 22. i čl. 23. Pravila Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka,

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na mandatni period od 4 godine

 

Opći uvjeti:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira

 

Posebni uvjeti:

– da je doktor nauka iz područja islamskih, društvenih ili humanističkih nauka

– da ima minimalno naučno-istraživačko zvanje naučnog saradnika ili ekvivalentno naučno-nastavno zvanje

– da je rukovodio minimalno jednim naučno-istraživačkim projektom

– da aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik

– da ima sposobnosti rukovođenja

– da posjeduje sklonosti za timski rad

 

Potrebna dokumentacija:

– prijava sa kraćom biografijom i bibliografijom objavljenih radova

– uvjerenje o državljanstvu

– original ili ovjerene kopije diploma o završenom dodiplomskom studiju, postdiplomskom studiju i doktoratu

– original ili ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-istraživačko zvanje ili naučno-nastavno zvanje

– dokaz o rukovođenju naučno-istraživačkim projektom

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– program rada za mandatni period

 

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

  • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca)

 

Upravni odbor zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

 

Predsjednik UO

Dr. Amir Karić