Naučno vijeće

Naučno vijeće je naučni stručni organ Instituta čije su nadležnosti da:

  • priprema i utvrđuje programe naučnoistraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje
  • usvaja naučnoistraživačke projekte, određuje voditelje projekata, prati njihovu izradu, daje odgovarajuće smjernice i ocjenjuje kvalitet ostvarenih projekata
  • vrši izbor u istraživačka zvanja
  • vodi brigu o osposobljavanju kadra za naučnoistraživački rad i usavršavanju naučnih radnika i
  • utvrđuje izdavačku politiku Instituta

 

Članovi Naučnog vijeća:

Akademik Enes Karić

Dr. Fikret Karčić 

Dr. Adnan Jahić

Dr. Elvir Duranović