Tokom 20. stoljeća, burne historija muslimana Balkana, mnogo uleme ostavilo je svoj trag u vjerskom, društvenom i političkom životu. Ovo je naročito bilo vidljivo u međuratnom periodu (1918-1941) kada je u Kraljevini Jugoslaviji došlo do veće javne angažiranosti uleme. Ovaj period je interesantan za razumijevanje historije Bošnjaka, muslimana i Islamske zajednice a koji je do sada bio predmetom istraživanja nekolicine autora. S tim u vezi Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka odlučio je organizovati konferenciju koja bi pokušala otkriti djelić ove nepoznate historije. Cilj ove konferencije je da se predstavi manje poznata ulema koja je ostavila trag u ovom važnom historijskom periodu s fokusom na orginalna i do sada neobjavljena istraživanja.

Ova konferencija dala bi značajan doprinos cjelokupnom projektu pisanja Historije Islamske zajednice. Projekat pisanja Historije Islamske zajednice, koji je započet 2016. godine inicijativom Rijaseta a nastavljen 2019. godine kroz obradu Bibliografije radova o Islamskoj zajednici, dugoročni je projekat Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Uzimajući u obzir da je za 2022. godinu planiran naučni skup o Bibliografiji radova o Islamskoj zajednici u međuratnom periodu, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka odlučio je da organizuje komplementarnu konferenciju pod naslovom Ulema na Balkanu između dva svjetska rata. Planirana konferencija bi stavila fokus na ulemi koja je manje poznata našoj javnosti a koja je doprinjela razvojom vjerskog i društvenog života u ovom periodu.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka poziva sve naučnike i istraživače koji mogu doprinijeti ovoj konferenciji da se prijave a naročito u obradi uleme sa područja Balkana uključujući Sandžak, Kosovo i Makedoniju.

Prijava treba sadržavati:

Ime i prezime, zvanje i naziv matične institucije

Naslov rada

Abstrakt (do 250 riječi)

Kraću biografiju (do 200 riječi u trećem licu)

Aktivnu email adresu

 

Prijave na bosanskom ili engleskom jeziku potrebno je dostaviti do 15. maja 2022. godine na adresu info@iitb.ba.

O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni do 15. juni 2022. godine. Aplikanti čiji radovi budu prihvaćeni obavezuju se da će dostaviti konačnu verziju rada do 15. oktobra 2022. godine kako bi isti mogao biti uključen u zbornik radova sa konferencije.