U skladu sa članom 50. Pravila Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i članom 13. Pravilnika o izboru u naučna i istraživačka zvanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, na osnovu odluke Upravnog odbora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na sjednici održanoj 2. jula 2018., raspisuje se

KONKURS
za izbor u naučnoistraživačko zvanje

  1. Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) jedan izvršilac

U skladu sa Pravilnikom o izboru u naučna i istraživačka zvanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka minimalni uslovi za navedenu poziciju su kako slijedi:

  1. Za naučnog saradnika može biti izabrano lice koje ima naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti koja je predmetno vezana za područje rada Instituta i najmanje jedan rad publiciran u časopisu ili zborniku iz područja rada Instituta koji prati relevantna međunarodna baza podataka i/ili objavljen u časopisu sa međunarodnom recenzijom. Izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od pet godina.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba ispunjavati uvjete predviđene Pravilnikom o izboru u naučna i istraživačka zvanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

Prijava treba sadržavati sljedeće:

  • biografija sa bibliografijom
  • diploma o naučnom stepenu doktora nauka, original ili ovjerena kopija
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ili naučnoistraživačkih ustanova (ukoliko postoji)
  • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
  • uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija,

Prema Pravilniku o izboru u naučna i istraživačka zvanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana, računajući od dana njegovog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Adresa za prijem prijava: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Prijava na konkurs za izbor u istraživačka i naučna zvanja, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.